ทีมผู้บริหารระดับสูง

 • คุณวิเชฐ ตันติวานิช

ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

การศึกษา

 • MBA (Finance and Marketing), University of Hartford, Connecticut, U.S.A.
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมอื่นๆ

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3/2553 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1/2553 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

 • กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment: MAI)
 • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • กรรมการที่ปรึกษาด้านงานวิจัยและการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์)
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี เอ ซี จำกัด
 • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment: MAI)
 • คุณเมกุมุ โมโตฮิสะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

การศึกษา

 • MBA (Accounting and Finance), Boston University, Massachusetts, USA
 • Bachelor of Arts, Japanese History, University of Tokyo, Tokyo, Japan

ใบอนุญาติและประกาศนียบัตร

 • ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 069329 ปี 2559
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. (Corporate Governance for Capital Market Intermediaries) 9/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant) เลขที่ 17819 ปี 2538
 • Chartered Member of the Securities Analysts Association of Japan เลขที่ 7720 ปี 2537

ประสบการณ์การทำงาน

 • คณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
 • รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคาร ทีพีแบงค์ (เวียดนาม)
 • ประธานกรรมการบริหาร ธนาคาร เอสบีไอ เซฟวิ่ง (เกาหลีใต้)
 • ประธานกรรมการบริหาร ทาเคฟูจิ คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการผู้จัดการอาวุโส และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ แมทซุย จำกัด
 • ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ยามาอิชิ จำกัด
 • คุณทัตซึกิ ยามาโมโตะ

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ

การศึกษา

 • Bachelor of Business Administration, Hosei University, Japan

ใบอนุญาติและประกาศนียบัตร

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant)

ประสบการณ์การทำงาน

 • คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่การบริหารจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน การบริหารธุรกิจการเงินและการวางแผนขององค์กร และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ คลิ๊ก จำกัด
 • ผู้อำนวยการ บริษัท จีเอ็มโอ คลิ๊ก ยูเค จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม เทรด ยูเค จำกัด)
 • ผู้อำนวยการ บริษัท จีเอ็มโอ คลิ๊ก บุลเลี่ยน จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม บุลเลี่ยน ยูเค จำกัด)
 • คณะกรรมการผู้บริหาร บริษัท จีเอ็มโอ คลิ๊ก อินเวสเม้นท์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ คลิ๊ก จำกัด
 • กรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่การบริหารจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน การบริหารธุรกิจการเงินและการวางแผนขององค์กร บริษัท จีเอ็มโอ คลิ๊ก จำกัด
 • ผู้ตรวจสอบบัญชีขององค์กร บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ คลิ๊ก จำกัด
 • ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร

กรรมการ

การศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการสื่อสารและการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขากฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี-โท สาขานิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • อาจารย์และกรรมการ ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาด้านนวัตกรรม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Group CEO กลุ่มบริษัท GMO-Z.com NetDesign บริษัทร่วมทุน ระหว่าง NetDesign Group และ GMO Internet group
 • ผู้อำนวยการ และผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ ( NetDesign )
 • อาจารย์พิเศษ วิชาด้านการบริหารธุรกิจ การตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะกรรมการ กำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย ด้านทักษะคอมพิวเตอร์, กระทรวงแรงงาน
 • อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมธิการ โทรคมนาคมและการสื่อสาร , รัฐสภา

รางวัลเกียรติยศ

 • “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2552 – The Best Young Asian Entrepreneurs ปี 2009 ” นิตยสาร Bloomberg Business Week
 • “1 ใน 66 ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่จะเปลี่ยนประเทศไทย – Young leaders shaping Thailand’s future” หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ปี 2012
 • คุณประกฤต ธัญวลัย

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

การศึกษา

 • Master of Science, Computer System: C++ programming, City University – Seattle, Washington, USA
 • Bachelor of Science, Mathematics and Computer Science, Western Washington University, Washington, USA

ใบอนุญาติและประกาศนียบัตร

 • ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 085380 ปี 2559
 • Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)
 • Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้จัดการกลุ่ม Financial IT Solutions Division บริษัท โนมูระ รีเสิร์จ อินสติทิ้ว จำกัด
 • ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทยออนไลน์ จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการบริการ บริษัท ทรูกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน บริษัท ทอมสัน รอยเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
About us and what we do

Z com Securities - About Us

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด เป็น บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ (กำลังอยู่ระหว่างขอใบอนุญาต) ที่ได้สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ให้วงการหลักทรัพย์ของประเทศไทย โดยให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบบริการตนเองผ่านระบบออนไลน์

เป้าหมายของเราคือ บริการที่ดีพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าของเรา มีแพลตฟอร์มในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใช้งานง่าย และมีโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน ไม่ทำให้เกิดความสับสน ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบเดิม ภารกิจของเราในการเป็นบริษัทอันดับ 1 ในประเทศไทย ถูกสร้างขึ้นจากความใส่ใจลูกค้าของเราเป็นอันดับแรก โดยการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ของลูกค้ากับบริษัทจะเป็นไปอย่างปลอดภัย ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม และแพลตฟอร์มในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ทำให้กังวลใจ มีความรวดเร็วและง่ายดาย

เราเป็นหนึ่งใน กลุ่มบริษัท จีเอ็มโอ อินเตอร์เนท กรุ๊ป ซึ่งมีพนักงานกว่า 5,000 คน และมี 9 บริษัทในเครือเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่งคั่งในความรู้และความเชี่ยวชาญ รวมทั้งสร้างแพลตฟอร์มในการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมการบริการที่จะสามารถยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรม และเป็นต้นแบบแนวคิดใหม่ของวงการหลักทรัพย์ในประเทศไทย

นอกเหนือจากคณะกรรมการของเราแล้ว บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด ยังมีบุคลากรในหน่วยงานอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ แผนกการวางแผนการขาย แผนกลูกค้าสัมพันธ์ แผนกวิเคราะห์หลักทรัพย์ แผนกการเงิน แผนกการวางแผนขององค์กร แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกการปฏิบัติการ

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
เวปไซต์: http://trade.z.com/th
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 15 เซ้าท์วิง ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
วันก่อตั้ง : 28 พฤศจิกายน 2559
ประเภทธุรกิจ : นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ (กำลังอยู่ระหว่างขอใบอนุญาต)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : นายเมกุมุ โมโตฮิสะ
ทุนชำระแล้ว : 1,000,000,000 บาท

Organization Chart

คำมั่นสัญญาของเรา
 • เป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 • มีความสุข ประสบความสำเร็จ เป็นอันดับหนึ่ง
 • สำหรับเรา ความสุขคือความสงบของจิตใจและความพึงพอใจที่มาจากการบรรลุเป้าหมายของเรา
 • สำหรับเรา ความสำเร็จคือการที่ได้ให้แรงบันดาลใจและทำให้ผู้อื่นยิ้มได้
 • การใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่
 • สำหรับเรา การเป็นที่หนึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่วัดกับผู้อื่น แต่คือเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้สำหรับตัวเราเอง
การซื้อขายสำหรับทุกคน
 • เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความสมดุลของสุขภาพ จิตวิญญาณ การเจริญเติบโตทางปัญญา ชีวิตทางสังคมของเรา ชีวิตครอบครัวของเรา และการเงินของเรา
 • เรามีเป้าหมายในแต่ละด้าน
 • เราแบ่งปันเป้าหมายระดับมืออาชีพ
 • เป้าหมายของเราคือการเป็นที่หนึ่ง
แล้วเราจะได้รับชัยชนะในอุตสาหกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร
 • ท่ามกลางการปฏิวัติข้อมูลดิจิตอลอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมและการซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อนักลงทุน เพื่อเราจะก้าวขึ้นมาเป็นแถวหน้าในอุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้ เรายังจะปรับปรุงคุณภาพของบริการของเราอย่างต่อเนื่อง โดยการพูดคุยกับลูกค้า รวบรวมความคิดเห็น และคำแนะนำแก่ลูกค้าอย่างจริงจัง
 • ในเวลาเดียวกัน เราอยากให้ผู้คนมีความกระตือรือร้นในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดรอยยิ้มและเพื่อดูพวกเขาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่เราเสนอ
เราจะบรรลุวัตถุประสงค์อะไรบ้าง
 • เราพยายามที่จะสร้างรูปแบบใหม่ให้กับอุตสาหกรรม และสนับสนุนวัฒนธรรมที่มีสีสันของการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์
 • เราเชื่อว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเหลือสังคม โดยมุ่งมั่นทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและรอยยิ้มให้ลูกค้าของเรา

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของทุกท่าน (“ผู้ใช้”) ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ
Open File

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
Open File

จรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ

1. หลักการจรรยาบรรณ
1.1 ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ
บริษัทฯยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส
Open File

จรรยาบรรณของพนักงาน

1. ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ
เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
1.1 ไม่ใช้ความเป็นพนักงานของบริษัทฯที่ทำให้ทราบข้อมูลสำคัญใดๆ
Open File

จรรยาบรรณของผู้บริหาร

เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรฐานที่ดี และเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์อันจะเป็นการรักษาไว้ซึ่งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ลงทุนต่อการลงทุนในตลาดทุน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
Open File

งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

งบแสดงฐานะทางการเงิน ของ บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
งบการเงินของบริษัท Financial Statement