About us and what we do

Z com Securities - About Us

 เป็น บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ ที่ได้สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ให้วงการหลักทรัพย์ของประเทศไทย โดยให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบบริการตนเองผ่านระบบออนไลน์

เป้าหมายของเราคือ บริการที่ดีพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าของเรา มีแพลตฟอร์มในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใช้งานง่าย และมีโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน ไม่ทำให้เกิดความสับสน ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบเดิม ภารกิจของเราในการเป็นบริษัทอันดับ 1 ในประเทศไทย ถูกสร้างขึ้นจากความใส่ใจลูกค้าของเราเป็นอันดับแรก โดยการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ของลูกค้ากับบริษัทจะเป็นไปอย่างปลอดภัย ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม และแพลตฟอร์มในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ทำให้กังวลใจ มีความรวดเร็วและง่ายดาย

เราเป็นหนึ่งใน กลุ่มบริษัท จีเอ็มโอ อินเตอร์เนท กรุ๊ป ซึ่งมีพนักงานกว่า 5,000 คน และมี 9 บริษัทในเครือเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่งคั่งในความรู้และความเชี่ยวชาญ รวมทั้งสร้างแพลตฟอร์มในการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมการบริการที่จะสามารถยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรม และเป็นต้นแบบแนวคิดใหม่ของวงการหลักทรัพย์ในประเทศไทย

นอกเหนือจากคณะกรรมการของเราแล้ว  ยังมีบุคลากรในหน่วยงานอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ฝ่ายการสื่อสารการตลาด ฝ่ายการเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน กลุ่มงานสนับสนุนงานผู้บริหาร และกลุ่มงานวิเคราะห์หลักทรัพย์

ชื่อบริษัท :
เวปไซต์: https://trade.z.com/th
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 15 เซ้าท์วิง ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
วันก่อตั้ง : 28 พฤศจิกายน 2559
ประเภทธุรกิจ : นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : นายประกฤต ธัญวลัย
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : - บาท

Organization Chart

คำมั่นสัญญาของเรา
 • เป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 • มีความสุข ประสบความสำเร็จ เป็นอันดับหนึ่ง
 • สำหรับเรา ความสุขคือความสงบของจิตใจและความพึงพอใจที่มาจากการบรรลุเป้าหมายของเรา
 • สำหรับเรา ความสำเร็จคือการที่ได้ให้แรงบันดาลใจและทำให้ผู้อื่นยิ้มได้
 • การใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่
 • สำหรับเรา การเป็นที่หนึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่วัดกับผู้อื่น แต่คือเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้สำหรับตัวเราเอง
การซื้อขายสำหรับทุกคน
 • เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความสมดุลของสุขภาพ จิตวิญญาณ การเจริญเติบโตทางปัญญา ชีวิตทางสังคมของเรา ชีวิตครอบครัวของเรา และการเงินของเรา
 • เรามีเป้าหมายในแต่ละด้าน
 • เราแบ่งปันเป้าหมายระดับมืออาชีพ
 • เป้าหมายของเราคือการเป็นที่หนึ่ง
แล้วเราจะได้รับชัยชนะในอุตสาหกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร
 • ท่ามกลางการปฏิวัติข้อมูลดิจิตอลอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมและการซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อนักลงทุน เพื่อเราจะก้าวขึ้นมาเป็นแถวหน้าในอุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้ เรายังจะปรับปรุงคุณภาพของบริการของเราอย่างต่อเนื่อง โดยการพูดคุยกับลูกค้า รวบรวมความคิดเห็น และคำแนะนำแก่ลูกค้าอย่างจริงจัง
 • ในเวลาเดียวกัน เราอยากให้ผู้คนมีความกระตือรือร้นในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดรอยยิ้มและเพื่อดูพวกเขาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่เราเสนอ
เราจะบรรลุวัตถุประสงค์อะไรบ้าง
 • เราพยายามที่จะสร้างรูปแบบใหม่ให้กับอุตสาหกรรม และสนับสนุนวัฒนธรรมที่มีสีสันของการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์
 • เราเชื่อว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเหลือสังคม โดยมุ่งมั่นทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและรอยยิ้มให้ลูกค้าของเรา

 (“บริษัทฯ”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของทุกท่าน (“ผู้ใช้”) ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ
Open File (EN)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของ  (“บริษัทฯ”) แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
Open File (TH) Open File (EN)

นโยบายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดให้มีเรื่องที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ The Policy of the Risk Management Committee shall provide for all necessary matters with respect to the operation of the Risk Management Committee of GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited.
Open File (EN)

การกำกับดูแลและจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนสำคัญของการกำกับดูแลองค์กรประกอบด้วยโครงสร้างความเป็นผู้นำและโครงสร้างองค์กร และกระบวนการที่รับรองว่าเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรนั้นมีการขยายกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร IT governance is an integral part of enterprise governance and consists of the leadership and organizational structures and processes that ensure that the organization’s IT sustains and extends the organization’s strategy and objectives.
Open File (EN)

 (“บริษัท”) มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดขึ้น เพื่อสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่อาจเกิดการทุจริต หรือการกระทำที่ผิดต่อจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป
Open File (TH) Open File (EN)

Standards of Business Conduct of GMO Financial Holdings Group
Open File (EN)

1. หลักการจรรยาบรรณ
1.1 ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ
บริษัทฯยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส
Open File (TH) Open File (EN)

เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรฐานที่ดี และเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์อันจะเป็นการรักษาไว้ซึ่งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ลงทุนต่อการลงทุนในตลาดทุน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
Open File (TH) Open File (EN)

1. ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ
เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
1.1 ไม่ใช้ความเป็นพนักงานของบริษัทฯที่ทำให้ทราบข้อมูลสำคัญใดๆ
Open File (TH) Open File (EN)

คณะกรรมการบริษัท ถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการบริษัท จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี The Board of Directors represents all shareholders and plays a key role in business management performing duties responsibly, carefully, and honestly for best interests of the Company and all stakeholders in accordance with the principles of good corporate governance.
Open File (TH) Open File (EN)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้ The Risk Management Committee was established to support the execution of the Board with regard to risk assessment and prescription of preventive measures to effectively manage and mitigate such risks at an appropriate and acceptable level including supervising the risk management in accordance with the prescribed methods.
Open File (TH) Open File (EN)

คณะกรรมการตรวจสอบ ถูกตั้งขึ้นให้มีความเป็นอิสระเนื่องจากทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินกิจการของบริษัท สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบการปฏิบัติงานที่ดี การบริหารกิจการดำเนินไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด Audit Committee is set to be independent due to its responsibilities: investigating the company's business operations; reviewing the effectiveness of internal controls to ensure that the departmental operations are efficient, legitimate, and consistent with the best practices.
Open File (TH) Open File (EN)

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่หลักในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลและการใช้ข้อมูล กฎบัตรนี้จึงเป็นการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในที่นี้ The Data Privacy Committee, through delegation from the Board of Director of Company, is mainly assigned to assist the Board with respect to privacy and data use matters, so this charter sets forth the responsibilities of the Committee in fulfilling the purposes described herein.
Open File (TH) Open File (EN)

กฎบัตรของการตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานตรวจสอบภายใน (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ โครงสร้างองค์กรและความเป็นอิสระ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ สิทธิของการตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตรววจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผลของผู้ตรวจสอบภายใน The Internal Audit Charter is intended for staffs of the Internal Audit Group (“Internal Auditor”), the Board of Directors, executives, and all levels of employees of GMO-Z Com Securities (Thailand) Public Company Limited (“the Company”) to understand the objectives, organizational structure and independence, authority, responsibility, right of Internal Audit, scope of work, performing audits and reporting on audit results, and internal auditor follow-up.
Open File (TH) Open File (EN)

กฎบัตรฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์และบทบาทหน้าที่ของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน The purpose of this Compliance Charter is to establish the roles and functions of the Compliance Department.
Open File (TH) Open File (EN)

งบการเงินงวดประจำไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

งบการเงินงวดประจำไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

งบการเงินงวดประจำไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564