คณะกรรมการบริษัท

 • คุณเมกุมุ โมโตฮิสะ

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Business Administration (Business Administration and Management), Boston University
 • ปริญญาตรี Bachelor of Arts, Japanese History, University of Tokyo, Tokyo, Japan

การอบรมอื่นๆ

 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 9/2558 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2558

ใบอนุญาตและประกาศนียบัตร

 • ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 069329 ปี 2559
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. (Corporate Governance for Capital Market Intermediaries) 9/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant) เลขที่ 17819 ปี 2538
 • Chartered Member of the Securities Analysts Association of Japan เลขที่ 7720 ปี 2537

ประสบการณ์การทำงาน

 • คณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
 • รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคาร ทีพีแบงค์ (เวียดนาม)
 • ประธานกรรมการบริหาร ธนาคาร เอสบีไอ เซฟวิ่ง (เกาหลีใต้)
 • ประธานกรรมการบริหาร ทาเคฟูจิ คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการผู้จัดการอาวุโส และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ แมทซุย จำกัด
 • ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ยามาอิชิ จำกัด
 • คุณประกฤต ธัญวลัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

การศึกษา

 • Master of Science, Computer System: C++ programming, City University – Seattle, Washington, USA
 • Bachelor of Science, Mathematics and Computer Science, Western Washington University, Washington, USA

การอบรมอื่นๆ

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 29
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 18/2560 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2560

ใบอนุญาตและประกาศนียบัตร

 • ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 085380 ปี 2559
 • Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)
 • Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้จัดการกลุ่ม Financial IT Solutions Division บริษัท โนมูระ รีเสิร์จ อินสติทิ้ว จำกัด
 • ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทยออนไลน์ จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการบริการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน บริษัท ทอมสัน รอยเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • คุณทัตซึกิ ยามาโมโตะ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ

การศึกษา

 • Bachelor of Business Administration, Hosei University, Japan

ใบอนุญาตและประกาศนียบัตร

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant)

ประสบการณ์การทำงาน

 • คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่การบริหารจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน การบริหารธุรกิจการเงินและการวางแผนขององค์กร และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ คลิ๊ก จำกัด
 • ผู้อำนวยการ บริษัท จีเอ็มโอ คลิ๊ก ยูเค จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม เทรด ยูเค จำกัด)
 • ผู้อำนวยการ บริษัท จีเอ็มโอ คลิ๊ก บุลเลี่ยน จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม บุลเลี่ยน เอชเค จำกัด)
 • คณะกรรมการผู้บริหาร บริษัท จีเอ็มโอ คลิ๊ก อินเวสเม้นท์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ คลิ๊ก จำกัด
 • กรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่การบริหารจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน การบริหารธุรกิจการเงินและการวางแผนขององค์กร บริษัท จีเอ็มโอ คลิ๊ก จำกัด
 • ผู้ตรวจสอบบัญชีขององค์กร บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ คลิ๊ก จำกัด
 • คุณซาโตชิ วาตานาเบะ

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ

การศึกษา

 • Bachelor of Economics, Majoring in Economic, Sophia University, Japan

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท จีเอ็มโอ ไฟแนนซ์เชียล โฮลดิ้งส์, อิ้งค์
 • รองผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท จีเอ็มโอ ไฟแนนซ์เชียล โฮลดิ้งส์, อิ้งค์
 • รองผู้จัดการ หน่วยงานระหว่างประเทศ ธนาคาร อาโอโซระ จำกัด
 • ผู้อำนวยการ ฝ่ายเงินกู้ บริษัท อาโฮโซระ เอเชีย แปซิฟิก ไฟแนนซ์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการ หน่วยงานบริษัทธนกิจ ธนาคาร อาโอโซระ จำกัด

คณะผู้บริหาร

 • คุณเธียร ธนารักษ์โชค

หัวหน้าฝ่ายการสื่อสารการตลาด

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเดย์ตัน รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี – วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, การออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท เมืองโคลอมบัส รัฐโอไฮไฮ สหรัฐอเมริกา

การอบรมอื่นๆ

 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 18/2560 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2560

ใบอนุญาตและประกาศนียบัตร

 • ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 089917 วันที่ได้รับความเห็นชอบ 16/06/2560 ถึง 31/12/2562
 • Scaled Agile Framework Agilist (SA) Certification, 2015

ประสบการณ์การทำงาน

 • หัวหน้าฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการบริการ และ หัวหน้าสำนักบริหารโครงการ (e-Commerce, e-Distribution, e-Payment, e-Procurement and Digital Marketing businesses), บริษัท อะเซ้นกรุ๊ป จำกัด
 • ผู้จัดการด้านวิศวกรรมระบบและโครงสร้างพื้นฐาน / ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ / ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ / ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน / ผู้จัดการโครงการ / เจ้าหน้าที่การตลาดด้านเทคนิค / ผู้จัดการข้อมูลระบบการจัดการ (ผลิตภัณฑ์ข้อมูลทางการเงินและผลิตภัณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์บนอินเตอ์เน็ต), บริษัท ทอมสัน รอยเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • คุณสุจิตรา ทุมหวัน

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี – บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร

การอบรมอื่นๆ

 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 18/2560 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2560
 • เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs รุ่นที่ 1/2559 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ใบพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2559
 • จัดการภาษีหัก ณ ที่จ่ายประเด็นความผิดที่มักเกิดขึ้น จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ใบพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2559
 • การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด รุ่น 5/2559 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ใบพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2559
 • ภาระภาษีและการวางแผนภาษีของธุรกิจเช่าซื้อ ผ่อนชำระ ลิสซิ่งแบบครบวงจร จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ใบพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2558
 • เรื่องง่ายๆ สไตล์งบการเงิน รุ่นที่ 1/2558 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ใบพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2558

ใบอนุญาตและประกาศนียบัตร

 • การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (Continuing Professional Development – CPD) ปี 2558
 • ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 099628 วันที่ได้รับความเห็นชอบ 29/12/2560 ถึง 31/12/2562

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท โอริโก้ ออโต้ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โอริโก้ แมเนจเม้น (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (บริษัทฯในเครือ)
 • คุณธนาภรณ์ สิงหกลางพล

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

การศึกษา

 • ปริญญาตรี – ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ และ การบริหารจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

การอบรมอื่นๆ

 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 18/2560 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2560

ใบอนุญาตและประกาศนียบัตร

 • ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 099357 วันที่ได้รับความเห็นชอบ 29/12/2560 ถึง 31/12/2562

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท ตลาดดอทคอม จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซายอาคควา สยาม จำกัด
 • คุณวีรพงษ์ มะลิทอง

หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

การศึกษา

 • ปริญญาตรี – วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร

การอบรมอื่นๆ

 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 18/2560 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2560
 • Social Media Marketing จัดโดย BrainAsset ภายใต้ บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด ปี 2557
 • Security for Administrator จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ปี 2551
 • Advance Microsoft Access XP/2003 with Macro & Programming จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ปี 2550

ใบอนุญาตและประกาศนียบัตร

 • ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 066537 วันที่ได้รับความเห็นชอบ 18/08/2558 ถึง 31/12/2560

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทยออนไลน์ จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ เมแบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • คุณปรียวิศว์ กัณฑเจตน์

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษา

 • ปริญญาโท – วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยฟลอริด้า รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

การอบรมอื่นๆ

 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 18/2560 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2560

ใบอนุญาตและประกาศนียบัตร

 • ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 089207 วันที่ได้รับความเห็นชอบ 01/09/2561 ถึง 31/12/2563
 • ใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 089207 วันที่ได้รับความเห็นชอบ 16/10/2561 ถึง 31/12/2563
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT สมาคมนักวางแผนการเงินไทย เลขที่ AFPT180204 วันที่ได้รับความเห็นชอบ 14/12/2561 ถึง 31/12/2563
 • ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 089207 วันที่ได้รับความเห็นชอบ 26/05/2560 ถึง 31/12/2562
 • ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 089207 วันที่ได้รับความเห็นชอบ 22/12/2560 ถึง 31/12/2562

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ (ผลิตภัณฑ์การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศทางอิเลคทรอนิคส์) บริษัททอมสันรอยเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทเซฟเฟอร์โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์อาวุโส บริษัทไซม่อนคอมพิวติ้ง รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์และดูแลระบบเน็ตเวิร์ก บริษัทไอทีเวิร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • คุณปภาวริน ศรีสังข์

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

การศึกษา

 • ปริญญาตรี - คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมอื่นๆ

 • โครงการ BOO@Brokers 2015
 • หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน Compliance officer program
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 1 ปี2560

ใบอนุญาตและประกาศนียบัตร

 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 19/2020) - Thai Institute of Directors (IOD)
 • ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 089154 วันที่ได้รับความเห็นชอบ 24/05/2560 ถึง 31/12/2562
 • ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 089154 วันที่ได้รับความเห็นชอบ 11/07/2560 ถึง 31/12/2562

ประสบการณ์การทำงาน

 • ที่ปรึกษาด้านระบบ – Financial IT Solutions Division -บริษัท เอ็นอาร์ไอ คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง & ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ -บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
 • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง-บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ-บริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง-บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด
 • โครงการวิจัยการลงทุนเศรษฐกิจของนักลงทุนต่างชาติ World Bank Project-The Office Of the Board of Investment (BOI)
 • คุณศศิพักตร์ สุวรรณพิบูลย์

หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี –นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมอื่นๆ

 • หลักสูตร Corporate Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 88/2018 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2018

ใบอนุญาตและประกาศนียบัตร

 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 19/2020) - Thai Institute of Directors (IOD)
 • ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 091156 วันที่ได้รับความเห็นชอบ 01/09/61 ถึง 31/12/62
 • ใบอนุญาตทนายความ เลขที่ 723/2554
 • เนติบัณฑิตยสภา รุ่นที่ 62

ประสบการณ์การทำงาน

 • ทนายความ ประจำ สำนักงานจรัสกาญจนขจิต ทนายความ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฏหมาย บริษัท อาร์ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
About us and what we do

Z com Securities - About Us

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด เป็น บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ ที่ได้สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ให้วงการหลักทรัพย์ของประเทศไทย โดยให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบบริการตนเองผ่านระบบออนไลน์

เป้าหมายของเราคือ บริการที่ดีพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าของเรา มีแพลตฟอร์มในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใช้งานง่าย และมีโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน ไม่ทำให้เกิดความสับสน ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบเดิม ภารกิจของเราในการเป็นบริษัทอันดับ 1 ในประเทศไทย ถูกสร้างขึ้นจากความใส่ใจลูกค้าของเราเป็นอันดับแรก โดยการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ของลูกค้ากับบริษัทจะเป็นไปอย่างปลอดภัย ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม และแพลตฟอร์มในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ทำให้กังวลใจ มีความรวดเร็วและง่ายดาย

เราเป็นหนึ่งใน กลุ่มบริษัท จีเอ็มโอ อินเตอร์เนท กรุ๊ป ซึ่งมีพนักงานกว่า 5,000 คน และมี 9 บริษัทในเครือเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่งคั่งในความรู้และความเชี่ยวชาญ รวมทั้งสร้างแพลตฟอร์มในการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมการบริการที่จะสามารถยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรม และเป็นต้นแบบแนวคิดใหม่ของวงการหลักทรัพย์ในประเทศไทย

นอกเหนือจากคณะกรรมการของเราแล้ว บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด ยังมีบุคลากรในหน่วยงานอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ฝ่ายการสื่อสารการตลาด ฝ่ายการเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน กลุ่มงานสนับสนุนงานผู้บริหาร และกลุ่มงานวิเคราะห์หลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
เวปไซต์: https://trade.z.com/th
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 15 เซ้าท์วิง ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
วันก่อตั้ง : 28 พฤศจิกายน 2559
ประเภทธุรกิจ : นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : นายประกฤต ธัญวลัย
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : - บาท

Organization Chart

คำมั่นสัญญาของเรา
 • เป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 • มีความสุข ประสบความสำเร็จ เป็นอันดับหนึ่ง
 • สำหรับเรา ความสุขคือความสงบของจิตใจและความพึงพอใจที่มาจากการบรรลุเป้าหมายของเรา
 • สำหรับเรา ความสำเร็จคือการที่ได้ให้แรงบันดาลใจและทำให้ผู้อื่นยิ้มได้
 • การใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่
 • สำหรับเรา การเป็นที่หนึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่วัดกับผู้อื่น แต่คือเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้สำหรับตัวเราเอง
การซื้อขายสำหรับทุกคน
 • เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความสมดุลของสุขภาพ จิตวิญญาณ การเจริญเติบโตทางปัญญา ชีวิตทางสังคมของเรา ชีวิตครอบครัวของเรา และการเงินของเรา
 • เรามีเป้าหมายในแต่ละด้าน
 • เราแบ่งปันเป้าหมายระดับมืออาชีพ
 • เป้าหมายของเราคือการเป็นที่หนึ่ง
แล้วเราจะได้รับชัยชนะในอุตสาหกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร
 • ท่ามกลางการปฏิวัติข้อมูลดิจิตอลอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมและการซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อนักลงทุน เพื่อเราจะก้าวขึ้นมาเป็นแถวหน้าในอุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้ เรายังจะปรับปรุงคุณภาพของบริการของเราอย่างต่อเนื่อง โดยการพูดคุยกับลูกค้า รวบรวมความคิดเห็น และคำแนะนำแก่ลูกค้าอย่างจริงจัง
 • ในเวลาเดียวกัน เราอยากให้ผู้คนมีความกระตือรือร้นในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดรอยยิ้มและเพื่อดูพวกเขาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่เราเสนอ
เราจะบรรลุวัตถุประสงค์อะไรบ้าง
 • เราพยายามที่จะสร้างรูปแบบใหม่ให้กับอุตสาหกรรม และสนับสนุนวัฒนธรรมที่มีสีสันของการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์
 • เราเชื่อว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเหลือสังคม โดยมุ่งมั่นทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและรอยยิ้มให้ลูกค้าของเรา

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของทุกท่าน (“ผู้ใช้”) ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ
Open File

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
Open File

จรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ

1. หลักการจรรยาบรรณ
1.1 ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ
บริษัทฯยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส
Open File

จรรยาบรรณของพนักงาน

1. ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ
เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
1.1 ไม่ใช้ความเป็นพนักงานของบริษัทฯที่ทำให้ทราบข้อมูลสำคัญใดๆ
Open File

จรรยาบรรณของผู้บริหาร

เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรฐานที่ดี และเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์อันจะเป็นการรักษาไว้ซึ่งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ลงทุนต่อการลงทุนในตลาดทุน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
Open File

Standards of Business Conduct

Standards of Business Conduct of GMO Financial Holdings Group
Open File

งบการเงินงวดประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินงวดประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

งบการเงินงวดประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินงวดประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

งบการเงินงวดประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินงวดครึ่งปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

งบการเงินงวดประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560